Opšti uslovi korišćenja Web Shop-a RubiconShop

Ovim Opštim uslovima korišćenja Web shop-a RubiconShop utvrđuju se uslovi pod kojima se ostvaruje pravo na kupovinu i plaćanje proizvoda i usluga iz ponude Rubicon Sport d.o.o. putem Web shop-a.

Web shop omogućava punoljetnim fizičkim licima i pravnim licima izbor i naručivanje proizvoda iz ponude RubiconShop.

Prijavljivanje korisnika

Korisnik prijavljivanjem za korišćenje Web shop-a ostvaruje pravo da putem Web shop-a vrši naručivanje Proizvoda. Korisnik prilikom prijavljivanja potvrđuje da je u cjelosti upoznat sa ovim Opštim uslovima i da je saglasan sa njihovom primjenom. Korisnik je u postupku prijavljivanja i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka u obavezi da unese tačne i potpune lične podatke, a u vezi sa tim podacima daje, izričitu saglasnost RubiconShop da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa Proizvodima naručenim putem Web shop-a ili njegovih na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprječavanja potencijalnih zloupotreba. RubiconShop će, u skladu sa važećim propisima, preduzeti sve raspoložive mjere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom. Podaci o Korisniku koje Korisnik dostavi RubiconShop mogu biti korišćeni u cilju dostave reklamnih obavještenja putem email poruka. Svaka takva poruka mora davati mogućnost Korisniku da na jednostavan način izbriše svoju adresu iz liste za slanje.

Cijene

Cijene Proizvoda su izražene u eurima i iskazane su u bruto iznosu (sa svim pripadajućim porezima) i ne uključuju eventualnu dostavu. Izuzetno, neki Proizvodi mogu pored ove imati istaknutu i cijenu bez PDV-a. Cijene Proizvoda podložne su promjeni do momenta realizacije plaćanja. Takođe, RubiconShop zadržava pravo da promijeni cijene a da izmjene ne prikaže na Web Shop-u, ili da ih prikaže sa zakašnjenjem Dostava Proizvoda kupljenih putem Web shop-a na adresu Korisnika vrši se o trošku korisnika, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Cijena dostave se kupcu saopštava nakon izvršene porudžbine. Kupac može i sam preuzeti kupljene proizvode, u prostorijama RubiconShop-a.

Načini plaćanja

Plaćanje se vrši gotovinski,virmanski ili preko bankovnih kartica VISA, Master Card, Maestro.

Dostava

Dostava Proizvoda naručenih putem Web shop-a vrši se na adresu Korisnika koju je Korisnik naveo prilikom prijavljivanja. Dostava je moguća isključivo na teritoriji Crne Gore. Po evidentiranju naručenih Proizvoda, vrši se provjera podataka za koje RubiconShop smatra da su potrebni, poštujući pozitivnopravne propise, i to putem provjere kroz bazu podataka ovlašćenih službi RubiconShop ili pozivanjem Korisnika, a sve u cilju provjere ispunjenosti uslova za izvršenje kupovine. U slučaju da po izvršenoj provjeri iz prethodnog stava, nadležne službe RubiconShop utvrde da Korisnik nije u mogućnosti da izvrši kupovinu Proizvoda, Korisniku će obavještenje o navedenom biti dostavljeno na e-mail adresu koju je naznačio prilikom prijavljivanja.

Ukoliko iz bilo kog razloga Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva za porudžbinu unese netačne ili pogrešne podatke, RubiconShop ne snosi odgovornost za neisporučivanje Proizvoda. U slučaju da iz tehničkih razloga, razloga više sile i sl. RubiconShop nije u mogućnosti da isporuči kupljene Proizvode, RubiconShop će bez odlaganja obavijestiti Korisnika o novonastalim promjenama, i o novim rokovima isporuke odnosno, u slučaju nemogućnosti izvršenja isporuke u razumnom roku, o povraćaju uplaćenih sredstava.

Rezervacija

Predmet kupovine (Proizvod) je rezervisan od strane Korisnika tek nakon izvršenog plaćanja. Po izvršenom plaćanju, a prije preuzimanja/isporuke, specifikacija Proizvoda se ne može mijenjati. Korisnik ne može otkazati porudžbinu nakon izvršenog plaćanja. Posle preuzimanja/isporuke nije moguće otkazati kupovinu i stornirati naplaćeni iznos. U periodu od naručivanja Proizvoda do potvrde plaćanja postoji mogućnost da odgovarajuće količine proizvoda više nisu dostupne, o čemu će Korisnik biti obaviješten od strane RubiconShop

Opšte odredbe

Obavještavanje korisnika

Prilikom naručivanja Proizvoda putem Web shop-a Korisnik na jasan i nedvosmislen način potvrđuje da je upoznat sa osnovnim obilježjima Proizvoda koji su predmet kupovine, kao i o: nazivu, sjedištu, adresi, elektronskoj adresi i drugim podacima neophodnim za utvrđivanje identiteta RubiconShop; prodajnoj cijeni (uključujući način na koji se prodajna cijena obračunava); mogućnosti da uoči i ispravi greške u unosu podataka prije nego što pošalje porudžbenicu; načinu plaćanja i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po reklamacijama Korisnika; podršci koju RubiconShop pruža Korisniku poslije prodaje, ugovornim garancijama i uslovima pod kojim Korisnik ima pravo na ugovorne garancije; obavezi Korisnika da pruži bilo koji oblik obezbjeđenja na zahtjev RubiconShop i o uslovima pod kojima može nastati ta obaveza; mogućnosti da Korisnik i RubiconShop svoje eventualne sporove rješavaju i vansudskim putem (arbitri ili posrednici); pravu na zaštitu Korisnika u skladu sa pozitivnopravnim propisima;

Reklamacije

Na sve reklamacije Korisnika, RubiconShop će odgovoriti u zakonom predviđenom roku za rješavanje reklamacija. U zavisnosti od predmeta reklamacije, na zahtjev RubiconShop, Korisnik je u obavezi da dostavi garantni list i račun koji je dobio uz Proizvod. RubiconShop ne odgovara za reklamacije Korisnika upućene zbog neisporučivanja Proizvoda koje nije prouzrokovano njegovom krivicom. Garanciju za isporučene Proizvode daje ovlašćeni proizvođač odnosno ovlašćeni serviser i distributer. Davalac garancije garantuje da su isporučeni Proizvodi novi, nekorišćeni, da kvalitet komponenti i materijala korišćenih u proizvodnji, kao i kvalitet tehničke izrade zadovoljavaju najviše tehničke standarde. Davalac garancije je obavezan da bez naknade otkloni sve nedostatke na isporučenoj robi koji se uoče u garantnom roku i to tako da će izvršiti popravku ili obezbijediti zamjenu novim Proizvodom u zakonom predviđenom roku za rješavanje reklamacija. RubiconShop garantuje da su isporučeni Proizvodi originalne robne marke, nabavljeni od strane ovlašćenih servisera i distributera, odnosno od strane ovlašćenog proizvođača za teritoriju Crne Gore. Garantni rok počinje da teče od dana plaćanja Proizvoda kupljenih putem Web shop-a, koji se unosi u garantni list i ovjerava potpisom i pečatom ovlašćenog prodavca. Uslovi garancije su dati u okviru garantnog lista koji Korisnik dobija prilikom isporuke proizvoda. Korisnik je u obavezi da dostavljene proizvode preda na servis u originalnom trgovačkom pakovanju, kako je roba i dostavljena, uz garantni list. Korisnik gubi pravo na garanciju ukoliko se ne pridržava datih uputstava za upotrebu u skladu sa datim uslovima iz garantnog lista, uključujući slučaj popravke od strane neovlašćenih lica, promjenu originalnog stanja uređaja i drugo. Prilikom preuzimanja/isporuke Proizvoda, dužnost Korisnika je da izvrši pregled Proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja.

Ograničenje odgovornosti

RubiconShop se trudi da sve informacije o proizvodima budu tačne. Ipak, RubiconShop ne snosi odgovornost ukoliko postoji greška u opisu Proizvoda, ili slika Proizvoda ne odgovara njegovom stvarnom izgledu. RubiconShop neće odgovarati za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida Internet konekcije prilikom korišćenja Web shop-a.

Završne odredbe

RubiconShop zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmjenama pozitivnopravnih propisa vrši izmjene ovih Opštih uslova, o čemu na uobičajen način obavještava Korisnike, kao i pravo da mijenja ponudu Proizvoda dostupnih preko Web shop-a. Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet stranici RubiconShop

Postanite dio naše mejling liste!

Saznajte prvi za naše najbolje ponude!